Parochiecluster Ubach over Worms

Lezingen - 7 maart 2021

Spring naar hoofdtekst

Navigatie­kalender

<maart 2021>
wkmadiwodovrzazo
091234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    
        

Alter­natief

De website Dagelijks Evangelie biedt een groot aantal Bijbelteksten van vandaag, het verleden en tot ongeveer twee maanden in de toekomst.

Lezingen - 7 maart 2021 » Navigatie

3e zondag van de veertigdagentijd (Jaar B)

1e lezing

Uit het boek Exodus

In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen:
"Ik ben de HEER uw God
die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.
Gij zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.
(4
Gij zult geen godenbeelden maken,
geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel,
beneden op aarde of in de wateren onder de aarde.
Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen
en hun geen goddelijke eer bewijzen;
want Ik, de HEER uw God,
Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God
die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen
tot het derde en vierde geslacht,
maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden
een God die goedheid bewijst tot aan het duizendste geslacht.)
Gij zult de naam van de HEER uw God niet lichtvaardig gebruiken;
want de HEER laat hen die zijn naam lichtvaardig gebruiken
niet ongestraft.
Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn.
(9
Zes dagen zult gij werken en alle arbeid verrichten.
Maar de zevende dag is de sabbat voor de HEER uw God.
Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten:
gij zelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet,
uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet,
zelfs niet de vreemdeling die bij u woont.
In zes dagen immers heeft de HEER de hemel, de aarde,
de zee met al wat erin is, gemaakt.
Maar de zevende dag heeft Hij gerust
en zo de sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt.)
Eer uw vader en uw moeder.
Dan zult gij lang leven op de grond die de HEER uw God u schenkt.
Gij zult niet doden.
Gij zult geen echtbreuk plegen.
Gij zult niet stelen.
Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen.
Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste;
gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste,
niet op zijn slaaf, zijn slavin,
zijn rund of zijn ezel,
op niets wat hem toebehoort."

Exodus 20,1-17 of 20,1-3.7-8.12-17

2e lezing

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Joden eisen wonderen, Grieken wijsheid.
Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus,
voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid;
maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken,
is die Christus Gods kracht en Gods wijsheid.
Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen
en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.

1 Korintiërs 1,22-25

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

Toen het paasfeest der Joden nabij was
ging Jezus op naar Jeruzalem.
In de tempel trof Hij de verkopers aan
van runderen, schapen en duiven
en ook de geldwisselaars die daar zaten.
Hij maakte van touwen een gesel,
dreef ze allemaal uit de tempel,
ook de schapen en de runderen;
het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels
en Hij wierp die omver.
En tot de duivenhandelaars zei Hij:
"Weg met dit alles!
Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!"
Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat:
De ijver voor uw huis zal mij verteren.
De Joden richtten zich tot Hem met de woorden:
"Wat voor teken kunt Gij ons laten zien
dat Gij dit doen moogt?"
Waarop Jezus hun antwoordde:
"Breekt deze tempel af
en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen."
Maar de Joden merkten op:
"Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd;
zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen?"
Jezus sprak echter over de tempel van zijn lichaam.
Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden
herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had,
en zij geloofden in de Schrift
en in het woord dat Jezus gesproken had.
Terwijl Hij bij gelegenheid van het paasfeest in Jeruzalem was,
begonnen er velen in zijn Naam te geloven
bij het zien van de tekenen die Hij deed.
Maar Jezus van zijn kant had geen vertrouwen in hen
omdat Hij allen kende.
Hij wist wat er in de mens stak
en daarom was het niet nodig
dat iemand Hem over de mens inlichtte.

Johannes 2,13-25

Bron: Katholieke Bijbelstichting