Parochiecluster Ubach over Worms

Lezingen - 16 augustus 2020

Spring naar hoofdtekst

Navigatie­kalender

<augustus 2020>
wkmadiwodovrzazo
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      

Alter­natief

De website Dagelijks Evangelie biedt een groot aantal Bijbelteksten van vandaag, het verleden en tot ongeveer twee maanden in de toekomst.

Lezingen - 16 augustus 2020 » Navigatie

20e zondag door het jaar (Jaar A)

1e lezing

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt God de HEER:
"Onderhoudt het recht en doet wat rechtvaardig is,
want mijn heil is in aantocht,
mijn gerechtigheid zal zich openbaren.
De vreemdelingen die zich bij de HEER aansluiten
om Hem te dienen,
die zijn naam met liefde vereren
en zijn dienaren willen zijn,
allen die de sabbat onderhouden en hem niet onteren,
die trouw blijven aan mijn verbond,
hen breng Ik naar mijn heilige berg
en Ik geef hun vreugde in mijn huis van gebed.
Hun brand- en slachtoffers
zullen Mij aangenaam zijn op mijn altaar,
want mijn huis zal worden genoemd:
een huis van gebed voor alle volken."

Jesaja 56,1.6-7

2e lezing

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Ik, Paulus, richt mij nu tot u
die uit het heidendom gekomen zijt.
Ik ben weliswaar apostel der heidenen,
maar ik schat dit ambt juist hierom zo hoog,
omdat ik hoop
daardoor mijn eigen volk tot naijver te prikkelen
en er althans enigen van te redden.
Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht,
wat kan dan hun aanneming anders betekenen
dan leven uit de doden?
Maar God kent geen berouw over zijn genadegaven
noch over zijn roeping.
Zoals gij eertijds aan God ongehoorzaam zijt geweest,
thans echter, dank zij de ongehoorzaamheid van Israël,
ontferming hebt gevonden,
zo is thans Israël op zijn beurt ongehoorzaam geworden,
opdat het ten gevolge van de u betoonde ontferming,
eveneens erbarming zou vinden.
Zo heeft God allen in ongehoorzaamheid opgesloten
om allen in te sluiten in zijn ontferming.

Romeinen 11,13-15.29-32.

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon.
Op een gegeven ogenblik
trad een Kananeese vrouw uit dat gebied naar voren,
luid roepend:
"Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David!
Mijn dochter is van een duivel bezeten
en wordt verschrikkelijk gekweld."
Maar Jezus gaf haar in het geheel geen antwoord.
Toen wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek:
"Stuur die vrouw toch weg,
want ze blijft ons achterna roepen."
Hij antwoordde:
"Ik ben alleen maar tot de verloren schapen
van het huis van Israël gezonden."
Maar de vrouw kwam naderbij,
wierp zich voor zijn voeten neer en zei:
"Heer, help mij !"
Hij gaf haar ten antwoord:
"Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is,
aan de honden te geven."
"Toch wel, Heer, - sprak zij-
want de honden eten immers toch ook de kruimels
die van de tafel van hun meesters vallen."
Daarop zei Jezus haar:
"Vrouw, ge hebt een groot geloof!
"Uw verlangen wordt ingewilligd."
En van dat ogenblik was haar dochter genezen.

Matteüs 15,21-28

20e zondag door het jaar (Jaar A)

1e lezing

Uit het boek der Kronieken

In die dagen,
Liet David alle Israëlieten in Jeruzalem bijeenkomen
om de ark van de HEER over te brengen
naar de plaats die hij daarvoor had laten inrichten.
Daartoe verzamelde David ook alle zonen van Aäron
met de levieten.
De levieten droegen de ark van God
met draagstokken op hun schouders,
zoals Mozes dit op bevel van de HEER had voorgeschreven.
David had aan de oversten der levieten opgedragen
de zangers onder hun stamgenoten op te stellen,
voorzien van hun muziekinstrumenten,
harpen, cithers en bekkens
om feestelijke muziek te laten horen.
Zo werd de ark van God overgebracht:
Men plaatste haar in de tent
die David daarvoor had laten opslaan
en droeg brand - en spijsoffers op ter ere van God.
Toen David klaar was met het opdragen van de brand - en spijsoffers
zegende hij het volk in de naam van God.

1 Kronieken 15,3-4.15-16; 16,1-2

2e lezing

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

En wanneer dit vergankelijke met onvergankelijkheid is bekleed
en dit sterfelijke met onsterfelijkheid
dan zal het woord van de Schrift in vervulling gaan:
"De dood is verslonden, de zege is behaald!
Dood, waar is uw overwinning?
Dood, waar is uw angel?"
De angel van de dood is de zonde
en de kracht van de zonde is de wet.
Maar God zij gedankt,
die ons de overwinning geeft
door Jezus Christus, onze Heer.

1 Korinte 15,54-57

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

Terwijl Jezus in die tijd aan het spreken was tot het volk
verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep Hem toe:
"Gelukkig de schoot die U gedragen heeft
en de borsten die U hebben gevoed."
Maar Hij sprak:
"Veeleer gelukkig
die naar het woord van God luisteren en het onderhouden."

Lucas 11,27-28

Bron: © Katholieke Bijbelstichting